ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТЛого-УКИМ   
  Бул.Александар Македонски бб • 1000 Скопје • тел.(02) 3135033 English   
 
на почеток  •  додипломски студии  •  студиски програми


Наставен предмет:
МИНИЈАТУРНИ ГРАДИНИ

Код:

ШШ357

Фонд на часови:

2+2

Кредити:

4

Потребни предзнаења:

Дендрологија, Урбана дендрологија, Перени и едногодишни растенија, Парковска архитектура

Цел:

Запознавање на студентите со техниките за креирање и создавање  минијатурни градини, алпинетуми, бонсаи и нивната примена во современото озеленување.

Кратка програма:

Вовед; Минијатурните градини во современото озеленување; Конструирање на минијатурни градини; Алпинетуми; Бонсаи техника; Топиари техника, Избор на растенија.

Литература:

1. A. Wilhelm: Бонсаи (Патулјасто дрвеце у посудама);
2. В.Андоновски: (скрипта во подготовка)

Настава и учење:

Предавања 2 часа неделно (15 х 2 = 30), вежби 2 часа неделно (15 х 1 = 15), теренска настава 15 часа, вкупно 60 часа.

Проверка на знаење и оценување:

Континуирано присуство на предавања и вежби (min 6   бода,   max 10 бода); Семинарска работа: (min 12, max 20 бода); Испит: парцијален (4 х 15 бода = 60 бода) min 35, max 70 бода; Завршен испит (без парцијален) min 35, max 70 бода.
Формирање на оцена: 60-68 бодови - оцена 6; 69-76 бодови - оцена 7; 77 - 84 бодови - оцена 8; 85-92 бодови - оцена 9; 93 - 100 бодови - оцена 10.

   
Вести, збиднувања ...



 

Студентски активности
• ДРЕН – Здружение на студентите на Шумарски факултет
• IAESTE

• Збиднувања

 

Линкови
• УКИМ
• ЈП „Македонски шуми“
• Проверка на Е-пошта
  © 2006 Шумарски факултет - Сите права се задржани